Nejprodávanější produkty

Výrobci

Prohlédnuté produkty

Heckler & Koch MARK 23 Zobrazit větší

Heckler & Koch MARK 23

Nový produkt

Heckler & Koch MARK 23 .45ACP

Více informací

INFO U PRODEJCE

46 500,00 Kč

Více informací

The Heckler & Koch MK 23MK 23 MOD 0Mark 23, or USSOCOM MARK 23, is a semi-automatic large-frame pistol chambered in .45 ACP. designed specifically to be an offensive pistol. The USSOCOM version of the MK23 came paired with a laser aiming module(LAM), and suppressor. The USSOCOM MK23 was adopted by the United States Special Operations Command (USSOCOM) for special operations units beating out the nearest competitor, Colt's OHWS. Development of the pistol began in 1991 as special operations representatives identified the need for an "Offensive Handgun Weapons System—Special Operations Peculiar", and delivery of the pistol's began in May 1996 to the special operation units.[4][5][6]

While the USSOCOM MK23 designation usually applies to the complete system, it is also commonly used in reference to the pistol component alone. The LAM and suppressor were developed by Insight Technology and Knight's Armament Company (KAC), respectively. The civilian version of the Mk23 sold by itself is designated the Mark 23.[7]

 

The MK 23 is considered a match grade pistol,[8] and is capable of making a 2-inch (51 mm) group at 25 metres (27 yd).[9] The MK 23 is designed for exceptional durability in harsh environments, being waterproof and corrosion-resistant.[8] It uses a polygonal barreldesign, which is reported to improve accuracy and durability, being much more expensive to produce.[8][10] It also features an ambidextrous safety and magazine release on both sides of the frame. The magazine release is at the rear edge of the trigger guard, which is wide enough to allow the use of gloves. A decocking lever is on the left side, which will silently lower the cocked hammer. The MK 23 is part of a larger weapon system that includes an attachable Laser Aiming Module (LAM), a suppressor, and some other features such as a special high-pressure match cartridge (.45 +P ammunition).[8]

The firearm was tested and found to be capable of firing tens of thousands of rounds without a barrel change.[11] It remains reliable in harsh conditions, making it suitable for use by special forces. The .45 ACP round has considerable stopping power and yet is subsonic, making it suitable for use with a suppressor.[12]

 

Heckler & Koch has offered the MK 23 on the civilian market and law enforcement as the MARK 23. It is distributed by its subsidiaries HK Inc. (United States) and HKJS GmbH (Germany).[17]

The models for the U.S. market initially came with a 10-round magazine, to comply with the U.S. Assault Weapons Ban.[17] The ban has now expired, and the civilian Mark 23 comes with the same 12-round magazine as the government variants, except in a few states that enforce their own bans on magazines larger than 10 rounds. In Canada, the Mark 23 pistol is still supplied only with 10-round magazines, as per the 1995 Firearms Act.

According to the Operators Manual,[18] there are few differences between the civilian Mark 23 and the government MK 23. These differences are the slide engraving "Mark 23" which is only for the first half of the first year of production in 1996 (KG date code), the roll-mark "MARK 23" which is for mid 1996 to now, these instead of "MK23 USSOCOM", Matte vs shiny finish for different civilian years, tan vs black frame (500 tan ones were made), and a barrel conforming to SAAMI headspace specifications for the military vs civilian made, as the military barrels were made to allow ball ammunition to work more reliably.

Překlad
Modely Heckler & Koch MK 23, MK 23 MOD 0, Mark 23 nebo USSOCOM MARK 23 jsou poloautomatické pistole s velkým rámem, které se skládají v .45 ACP. navržený speciálně jako útočná pistole. Verze USSOCOM MK23 přišla spárována s modulem laserového zaměřování (LAM) a supresorem. USSOCOM MK23 byl přijat zvláštním operačním velitelstvím Spojených států (USSOCOM) pro speciální operační jednotky, které potlačily nejbližšího soutěžitele, Colt's OHWS. Vývoj pistole začal v roce 1991, když zástupci speciálních operací identifikovali potřebu "ofenzivního zbraně zbraňového systému - speciálních operací", a dodávka pistolí začala v květnu 1996 na speciálních operačních jednotkách [4] [5] [6 ]

Zatímco označení USSOCOM MK23 se obvykle vztahuje na celý systém, je také běžně používáno pouze s ohledem na součást pistole. LAM a potlačovač byly vyvinuty společností Insight Technology a Knight's Armament Company (KAC). Civilní verze Mk23 prodávaná sama je označena jako Mark 23. [7]

 

MK 23 je považován za pistoli s klasickým zápalem [8] a je schopen vyrobit skupinu 25 palců (25 mm) (25 m). [9] MK 23 je konstruován pro výjimečnou odolnost v drsných podmínkách, je vodotěsný a odolný proti korozi. [8] Používá polygonální barreldesign, o němž se uvádí, že zlepšuje přesnost a trvanlivost a je mnohem dražší. [8] [10] Součástí je i oboustranná bezpečnost a uvolnění zásobníku na obou stranách rámu. Uvolnění zásobníku je na zadní hraně spouště, která je dostatečně široká, aby umožnila používání rukavic. Na levé straně je páka pro odklápění, která tiše snižuje napínací kladivo. MK 23 je součástí většího zbraňového systému, který obsahuje připojitelný laserový zaměřovací modul (LAM), potlačovač a některé další funkce, jako je specielní vysokotlaká nábojnice (.45 + P munice). [8]

Střelná zbraň byla testována a byla zjištěna schopnost vypálit desítky tisíc nábojů bez změny barelu. [11] V drsných podmínkách zůstává spolehlivý, takže je vhodný pro použití speciálních sil. Kolo .45 ACP má značnou brzdnou sílu a přitom je podzvukové, takže je vhodné pro použití s ​​potlačováním. [12]

 

Heckler & Koch nabídl MK 23 na civilním trhu a vymáhání práva jako MARK 23. Je distribuován jeho dceřinými společnostmi HK Inc. (Spojené státy) a HKJS GmbH (Německo). [17]

Modely pro americký trh zpočátku obsahovaly časopis o 10 kolách, aby vyhověli zákazu amerického útoku na zbraně [17]. Zákaz vypršel a civilista Mark 23 přichází se stejným časopisem o 12 kolách jako vládní varianty, s výjimkou několika států, které prosazují své vlastní zákazy na časopisy větší než 10 kol. V Kanadě je pistole Mark 23 stále dodávána pouze s 10 kulatými časopisy, podle zákona o střelných zbraních z roku 1995.

Podle Manuálu pro provozovatele [18] existuje jen málo rozdílů mezi civilním Markem 23 a vládou MK 23. Mezi těmito rozdíly patří grafika "Mark 23", která je pouze pro první polovinu prvního roku výroby v roce 1996 ( KG datový kód), značka "MARK 23", která je již v polovině roku 1996, tyto namísto "MK23 USSOCOM", Matte vs lesklý povrch pro různé civilní roky, tan vs. černý rám (500 tan byly vyrobeny) a hlaveň vyhovující specifikacím SAAMI headspace pro vojáky a civilisty, protože vojenské barely byly vyrobeny tak, aby míčová munice fungovala spolehlivěji.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Heckler & Koch MARK 23

Heckler & Koch MARK 23

Heckler & Koch MARK 23 .45ACP